PRODUCTES

Estacions Meteorològiques - Monitorització Ambiental


La protecció del medi ambient és un objetiu clau per aconseguir preservar la vida natural, la diversitat i mantenir el nostre entorn. Per a aconseguir aquest objectiu és necessari garantir una informació fiable i actualitzada sobre el mateix.

La monitorització mediambiental amb les Estacions meteorològiques d'A-Lab, ens permet conèixer informació en temps real sobre l'aire, l'aigua, el sòl, la radiació solar, etc. El repte tanmateix és aconseguir que aquesta monitorització es realitzi de forma rentable.

Les Estacions meteorològiques d'A-Lab son capaces d'aconseguir aquest objectiu amb l'ajuda d'internet, s'elimina la necessitat de desplaçament fins al punt de presa de dades. Les Estacions meteorològiques son capaces d'enviar missatges d'alarmes via SMS o e-mail si un valor preestablert ha estat superat (per exemple la velocitat del vent).


a-Weather - Estació Meteorològica

Les Estacions meteorològiques a-Weather enregistren i envien a Internet els amidaments dels paràmetres meteorològics en temps real gràcies a l'última tecnologia sense fils. Les Estacions meteorològiques a-Weather son fàcils d'instal·lar. Obtenen l'energia de bateries de llllarga durada o de panells solars. Els amidaments enregistrats son enviats a internet i guardats en servidors de base de dades segurs. L'usuari llegeix les dades directament des d'internet. Les Estacions meteorològiques a-Weather poden enviar alarmes via SMS o e-mail, si els límits preestablerts son superats.

Aplicacions del Producte + informació

a-Water - Estacions per a monitorització de cursos d'aigua

Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water enregistren i envien a Internet els amidaments dels paràmetres referents a l'aigua en tempos real gràcies a l' última tecnologia sense fils. Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water estan dissenyades per a ser instal·lades en infraestructures (sota ponts). Obtenen l'energia de bateries de llarga durada (1 any). Els amidaments enregistrats per les Estacions per a monitorització de cursos d'aiguaa a-Water son enviats a internet i guardats en servidors de base de dades segurs. L'usuari llegeix les dades directament des d'internet. Les Estacions per a monitorització de cursos d'aigua a-Water poden enviar missatges d'alarma a un telèfon mòbil o a una adreça d'e-mail, si algun límit preestablert ha estat superat.

Aplicacions del Producte + informació

a-wBuoy - Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs

Les Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy enregistren i envien a Internet els amidaments dels paràmetres referents a l'aigua en temps real gràcies a l'última tecnologia sense fils. Les Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy estan dissenyades per a ser parcialment submergides a l'aigua, i enregistrar dades durant llargs periodes de temps en condicions dures i sense alimentació externa. Obtenen l'energia de bateries de lllarga durada (5 anys). Els amidaments enregistrats per les Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy son enviades a internet i guardades en servidors de base de dades segurs. L'usari llegeix les dades directament des d'internet. Les Estacions-boia per a monitorització de rius i llacs a-wBuoy poden enviar alarmes via SMS o e-mail, si els límits preestablerts son superats.

Aplicacions del Producte + informació