PRODUCTES

Dispositius sense Fils - Amidament, Control i Alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


a-Gate - Receptor multifunció de dades

El Receptor multifunció de dades a-Gate es una plataforma per a la recepció i enviament de dades mitjançant sensors sense fils (wSensor SR), aplicats al registre de temperatura, humitat etc..El Receptor multifunció de dades a-Gate s'instal·la a la cabina dels vehícles (mòbil) o bè a l'arribada de la mercaderia (fix) i els sensors sense fils a les cambres frigorífiques. Els amidaments s'envien per GSM a internet i es guarden a un servidor segur. El servidor a la vegada compara els amidaments enregistrats amb valors límit preestablerts, si algún d'aquest son superats, s'envia un missatge d'alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència

Aplicacions del Producte + informació

AWS-100 - Unitat d'amidament per a condicions dures

La Unitat d'amidament en condicions dures AWS-100 és un dispositiu d'amidament amb modem GSM i senyal de ràdio UHF. Compta amb 12 canals d'entrada, per als sensors de temperatura (PT1000 i NTC), quatre per a senyals analògiques i quatre entrades digitals (comptador o estat) i poden rebre amidaments de sensors sense fils. Els amidaments enregistrats son guardats en un servidor d'internet. L'usuari pot llegir les dades directamente des d'Internet. El servidor compara els amidaments enregistrats amb els valors límit preestablerts, si se superen envia un missatge d'alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.

Aplicacions del Producte + informació

a-Milk - Unitat de control i amidament del tanc de Llet

La unitat de control i amidament per al Tanc de llet a-Milk poseèix un sistema de vigilància intel·ligent que garantitza el compliment de la EU 4C1, així com les normes de rentat del tanc. La unitat de control i amidament per al Tanc de llet a-Milk controla els processos dins d'aquets. Els amidaments enregistrats són guardats a un servidor d'Internet. L'usuari pot lleguir les dades directament des d'Internet. El servidor compara els amidaments amb els valors límit preestablerts, si se superen envien una alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.

Aplicacions del Producte + informació

a-SMU-100 - Controlador de capacitat per a Sitges i Contenidors

El Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100 està dissenyat per a controlar el volum contingut en Sitges i Contenidors. Controla fins a dos sitges. El Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100 calcula el contingut d'acord al diagrama desitjat, i mostra el resultat a la pantalla. El sistema està compost per el Controlador de capacitat per a Sitges a-SMU-100 i dos sensors SiloSensor. Els amidaments enregistrats son guardats a un servidor d'Internet. L'usuari pot llegir les dades directament des d'Internet. El servidor compara els amidaments amb els s valors límit preestablerts, si se superen envia una alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.

Aplicacions del Producte + informació

ACG-100 - Unitat d'amidament i control

La Unitat d'amidament i control ACG-100 realitza operacions d'amidament i control, i està connectada a sensors amb i sense fils (ràdio). La Unitat d'amidament i control ACG-100 envia les dades dels amidaments enregistrats en temps real mitjançant GSM/GPRS gràcies a la última tecnologia sense fils. Els amidaments enregistrats són guardats a un servidor d'Internet. L'usuari pot llegir les dades directament des d'Internet. El servidor compara els amidaments amb els valors límit preestablerts, si se superen envia una alarma via SMS o e-mail alertant de la incidència.

Aplicacions del Producte + informació

a-Nap 100 - Unitat d'enregistrament de temperatura

La unitat d'enregistrament de temperatura a-Nap disposa de memòria interna capaç de guardar les dades recopilades i enregistrar els canvis de temperatura cada minut si és necessari, en un rang entre -30 i +85 ºC. La unitat de registre de temperatura és útil per a amidar i enregistrar temperatura per períodes d'un any durant el transport en contenidors, i la informació es pot traspassar de l'emisor al receptor. La lectura i programació se realitzen fàcilment des de Windows.

Aplicacions del Producte + informació

wSensor SR-100 - Sensor sense fils

Els dispositius wSensor SR 100 són sensors de ràdio sense fils dissenyats per a la indústria i cadenes de fred. Són de petit tamany i fàcils d'instal·lar. Abast fins a 100 metres, i vida útil de la bateria fins a 5 anys. Els sensors wSendor SR 100 enregistren la temperatura i paràmetres addicionals.

+ informació

wSensor LR-200 - Sensor sense fils

Els dispositius wSensor LR 200 són sensors de ràdio sense fils dissenyats per a la traNsmissió de dades a llarges distàncies. Són de petita mida i fàcils d'instal·lar. Abast fins a 1 Kilòmetre, i vida útil de la bateria fins a 5 anys. Els sensors wSendor LR 200 són adients per a condicions extremes, i enregistren la temperatura, la humitat, CO2, etc. Els que aparèixen a la foto están entubats per a amidar la temperatura del sól.

+ informació