Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma

Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


Control de temperatura

Les necessitats canvien d'una empresa a una altra. Es pot tenir la necessitat de recollir dades i/o requerir d'una alarma que indiqui si se supera el nivell de temperatura.

A-Lab desenvolupa solucions a mida per a una gran varietat de necessitats. Amb tecnologia sense fils i amb l'ús d'Internet en la transmissió de dades. Això permet l'amidament i la transmissió de dades des de qualsevol indret, i l'enviament directe d'una alarama al seu telèfon mòbil si un valor preestablert ha estat superat.

Dispositius: ACG-100, a-Nap, AWS-100, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.


Control de processos

En molts casos, el procès de recopilació de dades i la seva transmissió es realitza per mitjans tradicionals amb elevats costos, de forma poc pràctica o inclús impossibles d'aplicar. A-Lab ha desenvolupat un sistema de recopilació de dades que ha estat comprobat . Aquesta tecnologia permet el seguiment i control de forma remota mitjançant Internet. La detecció de problemes i la presa de decisions ja no està lligada a la ubicació. Un registre del procès al nucli del sistema està situat a la base de dades del servidor d' Internet www.a-log.net, on s'emmagatzemen totes les dades recollides. Aquestes dades poden ser visualitzades per l'usuari al seu PC o telèfon mòbil en qualsevol moment i indret. Algoritmes especials que s'executen al servidor de dades poden realitzar sofisticades tasques de processament de dades i retornar l'anàlisi amb informació útil per a l'usuari.

Dispositius: ACG-100, AWS-100, a-Milk, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.


Manteniment intel·ligent a distància

Els canvis en el modus de funcionament de la maquinària i els equips, son senyals que poden predir l'aparició d'una avaria. La recopilació de les dades de funcionament juguen un paper molt important, atès que un comportament anormal ens adverteix de la necessitat de realitzar un manteniment preventiu abans que es produeixi una avaria greu, amb el cost econòmic que això suposa. El sistema de monitorització d'A-Lab permet la vigilància mitjançant internet, on la informació sempre està disponible per a la presa de decisions. En un Log.net es poden construir algoritmes i limitadors. Quan se superen aquest límits preestablerts o altres funcions anormals se genera una alarma via SMS o e-mail alertant l'usuari.

Dispositius: ACG-100, AWS-100, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.


Monitorització al transport

Una directiva de la UE requereix el control de la temperatura durant el transport de productes alimentaris, la temperatura ha de ser enregistrada continuament. A-Lab ha desenvolupat un sistema de seguimient i autocontrol de les condicions del transport que garantitza la qualitat. Podem proporcionar informació actualitzada de cada instant durant el transport, i els amidaments enregistrats són enviats en temps real a Internet on són guardats en un servidor segur, i el sistema envia una alarma via SMS o e-mail al seu telèfon si es produeix alguna desviació en els valors preestablerts.

Dispositius: a-Gate, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.


Monitorització de Sitges i Containers

Seguiment en temps real de la quantitat de matèria prima emmagatzemada en una sitja o un contenidor. Els consumidors no han de preocupar-se de recarregar el contenidor, el sistema envia un missatge d'alarma quan la quantitat està sota del límit preestablert. Els proveïdors reben aquesta alarma amb la informació de tots els contenidors d'una zona d'entrega a la seva base de dades, poguent fer més eficient la logísitica de les rutes de recàrrega d'acord a les necessitats reals.

Dispositius: a-SMU i AWS-100.