Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma

Aplicacions per als Dispositius de mesura, control i alarma


L'amidament de paràmetres, el seu control i la generació d'alarmes quan aquest no són els esperats són funcions que s'han de cuidar amb especial èmfasi en determinades activitats productives per tal de poder prevenir o actuar a temps quan alguna avaria o disfunció es produeix al sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab ens permeten conèixer en tepms real paràmetres com la temperatura, la humitat o si la seqüència en un procès industrial ha patit una alteració als seus resultats històrics. Tot això en temps real ho que reperesnta que aquesta monitorització es faci de forma rentable evitant reparacions costoses o que un producte congelat trenqui la cadena del fred sense que ho detecti el sistema.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma d'A-Lab son capaços de recollir un gran nombre d'informació de forma automática gràcies al seu sistema de monitorització i enviar-la a Internet per a que sigui guardada directament en un servidor web, al qual s'hi pot accedir des de qualsevol indret del món via internet.

Els Dispositius d'amidament, control i alarma es configuren amb un sistema d'alarmes via SMS o e-mail per a notificar que un valor d'alarma preestablert ha esta superat.


Monitorització al transport

Una directiva de la UE requereix el control de la temperatura durant el transport de productes alimentaris, la temperatura ha de ser enregistrada continuament. A-Lab ha desenvolupat un sistema de seguimient i autocontrol de les condicions del transport que garantitza la qualitat. Podem proporcionar informació actualitzada de cada instant durant el transport, i els amidaments enregistrats són enviats en temps real a Internet on són guardats en un servidor segur, i el sistema envia una alarma via SMS o e-mail al seu telèfon si es produeix alguna desviació en els valors preestablerts.

Dispositius: a-Gate, w-Sensor SR 100 i w-Sensor LR 200.