Avís Legal

Mitjançant aquest text, s'informa als usuaris del web www.c10cleantech.com les condicions generals que la regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part de l'usuari l'acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la llei, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'usuari s'obliga a indemnitzar a C10 Cleantech per qualsevol dany o perjudici que es pugui ocasionar per l'ús inadequat d'aquest web, infringint la legalitat vigent.


Exclusió de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web i els seus serveis

C10 Cleantech no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, l'empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L'empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del la pàgina web o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a les diferents pàgines de la web o aquelles des de les quals es prestin determinats serveis.


Utilització del Portal i dels serveis per a usuaris

El contingut (textos, imatges, etc.) Mostrats en aquesta web són propietat de C10 Cleantech, i quan correspongui, de les restants empreses, associacions i entitats esmentades en aquesta.Tots aquests continguts estan protegits per l'ordenament jurídic espanyol i per les normatives comunitàries i internacionals que siguin aplicables.

Exceptuant autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d'aquests continguts ja que constitueixen una infracció dels drets de propietat intel lectual de C10 Cleantech, exceptuant els supòsits permesos legalment per l'ús personal i privat.

Les sol.licituds d'aquests efectes es poden tramitar en info@c10cleantech.com. Per exercir el dret de cita, s'haurà de citar C10 Cleantech com a titular dels continguts o documents, així com la Web www.c10cleantech.com com a font de la informació.


Exclusió de responsabilitat dels continguts

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis de la Web.


Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora de la pàgina Web

La pàgina web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin links, directoris o eines de recerca, els quals permeten l'accés a pàgines o llocs que són gestionats per tercers. C10 Cleantech no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.


Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts així com noms, logotips, marques i bases de dades accessibles des de la pàgina web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereixen cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, llevat dels drets de visualitzar i de realitzar còpies per l'ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.


Protecció de Dades

Mitjançant el present Avís Legal id'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgenfacilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per C10 Cleantech. L'usuari accepta que les dades personals facilitades poden ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa.

L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-C10 Cleantech el dret a ometre dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense ometre les altres accions que procedeixen en Dret.

Ocasionalment, C10 Cleantech pot enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web o en alguna altra web de l'entitat, així com dels serveis que s'ofereixen. En cap cas s'utilitzaran les dades personals per a l'enviament massiu de comunicacions comercials no sol.licitades per l'usuari sense autorització.

Qualsevol usuari inclòs a la base de dades de C10 Cleantech pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i cancel.lar les seves dades de caràcter personal enviant un e-mail a info@c10cleantech.com.


Llei Aplicable i furo

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, C10 Cleantech i l'usuari, amb renúncia expressa al seu furo se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.